Добредојдовте во рудник Боров Дол

Снабдување со гориво

30.01.2023

ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ од Радовиш, има потреба да склучи Договор со компанија за снабдување со гориво.

Компаниите што сакаат да учествуват на овој тендер, треба да достават официјални понуди до ДПТУ Боров Дол за да биде направен избор на најповолна понуда.

Сите заинтересирани страни што ќе достават понуда, треба да бидат запознаени со следните услови и критериуми

Повеќе за тендерот

Превоз на работници

21.11.2022

ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ од Радовиш, има потреба од превозник што ќе врши превоз на работници вработени во компанијата.

Превозниците што сакаат да учествуват на овој тендер, да достават официјални понуди до ДПТУ Боров Дол за да биде изберена најдобрата понуда.

Сите заинтересирани страни што ќе достават понуда за превоз на на вработени во ДПТУ Боров Дол, треба да бидат запознаени со следните услови и критериуми.

Повеќе за тендерот

Превоз на вработени

16.11.2022

ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ од Радовиш, има потреба од превозник што ќе врши превоз на работници вработени во компанијата.

Превозниците што сакаат да учествуват на овој тендер, да достават официјални понуди до ДПТУ Боров Дол за да биде изберена најдобрата понуда.

Сите заинтересирани страни што ќе достават понуда за превоз на на вработени во ДПТУ Боров Дол, треба да бидат запознаени со следните услови и критериуми.

Повеќе за тендерот