Добредојдовте во рудник Боров Дол

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Sustainable development is the basis of our way of working and is conducted for the benefit of all stakeholders: investors, employees, local communities and generations to come. Our concept of sustainable development is aimed at protecting the health and safety of employees, preserving natural ecosystems, improving the quality of the environment and the quality of life of residents in local communities.

We work responsibly, and all our decisions are guided by long-term criteria, with full awareness of our responsibility towards current and future generations. We monitor our activities and how they affect local communities and the environment in order to maximize our positive impact while minimizing negative impacts. Borov Dol is committed to making a maximum contribution to the creation of sustainable and long-term social, egological and economic development.

Одржлив развој

Боров Дол е посветен кон тоа да даде максимален придонес за создавање на одржлив и долгорочен општествен, еколошки издржан и економски развој. Одржливиот развој е основата на нашиот начин на работење и се води во корист на сите засеганти страни: инвеститорите, вработените, локалните заедници и генерациите што ќе дојдат. Нашиот концепт за одржлив развој е насочен кон заштита на здравјето и безбедноста на нашите вработени, зачувување на природните екосистеми, подигнување на квалитетот на животната средина и квалитетот на живеење на жителите во локалните заедници. Ние работиме одговорно и во донесувањето на сите наши одлуки се водиме според критериумите за долгорочност, со полна свест за нашата одговорност кон сегашните и идните генерации. Ги надгледуваме нашите активности и како тие влијаат на локалните заедници и животната средина, со цел да го зголемиме своето позитивно влијание додека истовремено ги сведуваме негативните влијанија на минимум.

Основата на нашиот начин на работење и се води во корист на сите засеганти страни: инвеститорите, вработените, локалните заедници и генерациите што ќе дојдат.

Awesome Image
Луѓето се најважни

Нашите луѓе

Awesome Image
Чиста и зелена околина

Заштита на животна средина

Awesome Image
Безбедна и здрава работна средина

Безбедност и здравје

Awesome Image
Создавање вредности за општеството

Општествена одговорност

Solway Music Fellowship

Solway Music Fellowship е програма на Солвеј која им нуди на младите таленти од регионите каде што Групацијата работи, можност да го посетат најреномираниот светски фестивал на класична музика преку учество на меѓународниот музичкиот камп за деца и млади во Салцбург, Австрија. Образовната програма е дизајнирана за да ги интегрира младите таленти од локалните заедници, во современиот живот преку изучување на англиски јазик, доживување на уметноста и прилагодување на нивните културни традиции во реалностите на новиот свет.