Добредојдовте во рудник Боров Дол

Боров Дол е посветен кон тоа да даде максимален придонес за создавање на одржлив и долгорочен општествен, еколошки издржан и економски развој. Одржливиот развој е основата на нашиот начин на работење и се води во корист на сите засеганти страни: инвеститорите, вработените, локалните заедници и генерациите што ќе дојдат. Нашиот концепт за одржлив развој е насочен кон заштита на здравјето и безбедноста на вработените, зачувување на природните екосистеми, подигнување на квалитетот на животната средина и квалитетот на живеење на жителите во локалните заедници.

Работиме одговорно и во донесувањето на сите наши одлуки се водиме според критериумите за долгорочност, со полна свест за нашата одговорност кон сегашните и идните генерации. Ги надгледуваме нашите активности и како тие влијаат на локалните заедници и животната средина, со цел да го зголемиме своето позитивно влијание додека истовремено ги сведуваме негативните влијанија на минимум.