Добредојдовте во рудник Боров Дол

Визија, мисија, вредности

Да создадеме долгорочна вредност преку примена на иновативни технологии, високо професионални стандарди и пристапи кон интегриран и одржлив развој.


Одговорното и безбедното работење е нашиот основен двигател при трансформирање на природните минерални ресурси во просперитет и одржливост на компанијата и целото опкружување.


Нашите вредности претставуваат темел на нашето работење и нашиот раст и развој.