Добредојдовте во рудник Боров Дол

МЕХАНИЗАМ ЗА ПОПЛАКИ И ЖАЛБИ

Боров Дол користи механизам за поплаки и жалби за да обезбеди континуирано следење и подобрување на односите помеѓу Компанијата и засегнатите страни вклучително и вработените како и заедниците кои се наоѓаат во областите под влијание на Компанијата, а кои, меѓу другото, влијаат врз добавувачите и потенцијално засегнатите страни кај добавувачите итн., да ги изразат своите грижи и поплаки, вклучително и оние поврзани со Човековите права.

Механизам за поплаки и жалби помага да се постигнат следните цели:

 • идентификување на поплаките и жалбите упатени од засегнатите страни кон Компанијата преку едноставна и достапна процедура;
 • воспоставување процедура за евидентирање, евалуација и одговарање на каква било поплака добиена од која било засегната страна;
 • овозможување на јасен и транспарентен процес за која било засегната страна;
 • обезбедување на брзо решавање на поплаките и жалбите;
 • овозможување различни канали за примање и соопштување на поплаки и жалби

 

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПОПЛАКИ И ЖАЛБИ

Основни чекори

Чекор бр.1 Примање и следење на поплаки и жалби

 • прием, регистрација, анализа и првична класификациja
 • известување на заинтересираните страни

Чекор бр.2 Разгледување и истражување на поплаки и жалби

 • дијалог со странките кои се жалат;
 • анализа со учество на сите засегнати страни;
 • добивање на потврда за прием

Чекор бр.3 Развивање можности за решавање, подготовка на одговор и затворање на случајот

 • изработка на решенија за страна, поднесувачот на жалба, на пример, со склучување на мирно решавање на спорови;
 • спроведување/реализација на резолуцијата.

Чекор бр.4 Следење, известување и оценување на механизмот за поплаки и жалби

 • следење на механизмот за поплаки и жалби;
 • информирање на поднесувачот на барањето за состојбата на спроведување на истите; евалуација на механизмот за поплаки и жалби во однос на индикаторите за управување

Рокови

Чекор 1. Потврда за примање на поплаката и жалбата и нејзината регистрација – во период 3 работни дена;

Чекор 2. Известување за прифатливост на поплаката и жалбата или доколку поплаката и жалбата е недопуштена – во период 15 работни дена;

Чекор 3. Известување за одлука и одговор – во период од 15 работни денови. Времето на чекорите 2 и 3 може да се варира во зависност од комплексноста на поплаката и жалбата.

КЛИКНЕТЕ ТУКА ЗА ДА ВИДИТЕ МАПА НА МЕХАНИЗАМ ЗА ПОПЛАКИ И ЖАЛБИ

 

ПОДНЕСИ ПОПЛАКА И ЖАЛБА

Онлајн формулар за поплаки и жалби

Преземете го образецот за поднесување поплака и жалба во PDF формат

Поплаките и жалбите може да се поднесат до Боров Дол преку било кој од следниве канали:

Eлектронска пошта: grievancebox@borovdol.mk или grievance@solway.ch

Tелефонски број: +38970288700

Поштенска адреса: ул. Свети Спасо Радовишки бр.1 2420 Радовиш

* Потенцијално зафатените засегнати страни за Боров Дол можат да поднесат жалба до Solway Investment Group, со испраќање по е-пошта на grievance@solway.ch или со контактирање на канцеларијата на Solway во Швајцарија по телефон +41417400400. Жалбите се поднесуваат до главната канцеларија ако процедурата на локалниот механизам за жалби е исцрпена и по повторното поднесување на жалбата, потенцијално засегната страна смета дека жалбата не е решена.

Визија, мисија и вредности